Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn.

Nội dung: 

Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn.

Tác giả: 
Chưa được đánh giá