Media thi ca - Nghe

Bài nghe mới nhất

Ngày đăng: 04/08/2017
Lượt nghe: 9
Ngày đăng: 29/07/2017
Lượt nghe: 28
Ngày đăng: 16/06/2017
Lượt nghe: 122
Ngày đăng: 19/03/2017
Lượt nghe: 88
Ngày đăng: 09/03/2017
Lượt nghe: 237
Ngày đăng: 11/02/2017
Lượt nghe: 202

Radio thơ

18/08/2017 | 23:58
Người đăng: Hàn Tương Thi
Lượt nghe: 237
Người đăng: Đỗ Thị Anh Thư
Lượt nghe: 617
Người đăng: Đỗ Thị Anh Thư
Lượt nghe: 414
Người đăng: Đỗ Thị Anh Thư
Lượt nghe: 365
Người đăng: Hàn Tương Thi
Lượt nghe: 233
Người đăng: Hàn Tương Thi
Lượt nghe: 186
Người đăng: Hoàng Giao
Lượt nghe: 342
Người đăng: Mười Nguyệt
Lượt nghe: 1,146
Người đăng: Nguyễn Văn Tư
Lượt nghe: 287
Người đăng: Nguyễn Văn Tư
Lượt nghe: 334
Người đăng: Minh Nhường
Lượt nghe: 403
Người đăng: Minh Nhường
Lượt nghe: 573
Người đăng: khách thơ (Khách thơ)
Lượt nghe: 1,219
Người đăng: Hoàng Thị Thi
Lượt nghe: 1,305

Ngâm thơ - Đọc thơ

Người đăng: Hoài An ( Nguyễ...
Lượt nge: 9
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nge: 28
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nge: 122
Người đăng: Tự nhiên
Lượt nge: 88
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nge: 202
Người đăng: NGUYỄN VĂN NAM
Lượt nge: 289
Người đăng: Đỗ Thị Anh Thư
Lượt nge: 994
Người đăng: Trần Quốc Bảo
Lượt nge: 184
Người đăng: Kim Thoa
Lượt nge: 270
Người đăng: NGỌC BẢO ( Trần...
Lượt nge: 307

Thơ phổ nhạc

18/08/2017 | 23:58
Người đăng: Trần Văn An
Lượt nghe: 1,134
Người đăng: Phạm Bào
Lượt nghe: 4,680
Người đăng: dienminh
Lượt nghe: 3,390
Người đăng: Nothing4ever
Lượt nghe: 2,295
Người đăng: Ý Diễm
Lượt nghe: 7,017
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nghe: 1,097
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nghe: 2,215
Người đăng: khách thơ (Khách thơ)
Lượt nghe: 1,136
Người đăng: MC Kiều Oanh
Lượt nghe: 994
Người đăng: Hoàng Thị Thi
Lượt nghe: 1,081
Người đăng: Nguyễn Thị Kiều...
Lượt nghe: 1,777
Người đăng: Nguyễn Thị Trang
Lượt nghe: 744
Người đăng: Nguyễn Thị Kiều...
Lượt nghe: 1,523
Người đăng: Hoàng Thị Thi
Lượt nghe: 898