Media thi ca - Nghe

Bài nghe mới nhất

Ngày đăng: 04/08/2017
Lượt nghe: 23
Ngày đăng: 29/07/2017
Lượt nghe: 60
Ngày đăng: 16/06/2017
Lượt nghe: 157
Ngày đăng: 19/03/2017
Lượt nghe: 102
Ngày đăng: 09/03/2017
Lượt nghe: 247
Ngày đăng: 11/02/2017
Lượt nghe: 236

Radio thơ

19/10/2017 | 00:18
Người đăng: Hàn Tương Thi
Lượt nghe: 247
Người đăng: Đỗ Thị Anh Thư
Lượt nghe: 641
Người đăng: Đỗ Thị Anh Thư
Lượt nghe: 442
Người đăng: Đỗ Thị Anh Thư
Lượt nghe: 381
Người đăng: Hàn Tương Thi
Lượt nghe: 243
Người đăng: Hàn Tương Thi
Lượt nghe: 196
Người đăng: Hoàng Giao
Lượt nghe: 350
Người đăng: Mười Nguyệt
Lượt nghe: 1,191
Người đăng: Nguyễn Văn Tư
Lượt nghe: 295
Người đăng: Nguyễn Văn Tư
Lượt nghe: 338
Người đăng: Minh Nhường
Lượt nghe: 410
Người đăng: Minh Nhường
Lượt nghe: 578
Người đăng: khách thơ (Khách thơ)
Lượt nghe: 1,226
Người đăng: Hoàng Thị Thi
Lượt nghe: 1,314

Ngâm thơ - Đọc thơ

Người đăng: Hoài An ( Nguyễ...
Lượt nge: 23
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nge: 60
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nge: 157
Người đăng: Tự nhiên
Lượt nge: 102
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nge: 236
Người đăng: NGUYỄN VĂN NAM
Lượt nge: 313
Người đăng: Đỗ Thị Anh Thư
Lượt nge: 1,043
Người đăng: Trần Quốc Bảo
Lượt nge: 206
Người đăng: Kim Thoa
Lượt nge: 287
Người đăng: NGỌC BẢO ( Trần...
Lượt nge: 329

Thơ phổ nhạc

19/10/2017 | 00:18
Người đăng: Trần Văn An
Lượt nghe: 1,184
Người đăng: Phạm Bào
Lượt nghe: 4,773
Người đăng: dienminh
Lượt nghe: 3,415
Người đăng: Nothing4ever
Lượt nghe: 2,353
Người đăng: Ý Diễm
Lượt nghe: 7,088
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nghe: 1,102
Người đăng: nguyễn hữu huy
Lượt nghe: 2,254
Người đăng: khách thơ (Khách thơ)
Lượt nghe: 1,145
Người đăng: MC Kiều Oanh
Lượt nghe: 1,002
Người đăng: Hoàng Thị Thi
Lượt nghe: 1,095
Người đăng: Nguyễn Thị Kiều...
Lượt nghe: 1,798
Người đăng: Nguyễn Thị Trang
Lượt nghe: 754
Người đăng: Nguyễn Thị Kiều...
Lượt nghe: 1,571
Người đăng: Hoàng Thị Thi
Lượt nghe: 913